AKTUALNOŚCI

Aktualności

/ Polska

Kursy na asystenta instruktora golfa

Polski Związek Golfa oraz PGA Polska zapraszają wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w kursie dla asystentów instruktorów golfa.

Celem kursów jest przygotowanie wykwalifikowanej kadry wspomagającej oraz instruktorskiej w zakresie współprowadzenia i prowadzenia zajęć w klubach i na polach golfowych z dziećmi oraz początkującymi – na poziomie rekreacji ruchowej.

Kurs asystenta instruktora jest jednocześnie pierwszym niezbędnym krokiem na drodze rozwoju przyszłych wykwalifikowanych instruktorów i trenerów golfa, a także PGA Professionals. Więcej informacji o strukturze edukacji trenerów golfa w Polsce TUTAJ.

Absolwenci kursu, po zdaniu egzaminu, otrzymają certyfikat asystenta instruktora golfa i będą mogli w przyszłości ubiegać się o licencję PZG Asystenta Instruktora Golfa Amatora. Więcej informacji o systemie licencyjnym wkrótce.

Przedmiotem kursu są zagadnienia m.in. z zakresu szkolenia dzieci i młodzieży, promocji i rozwoju golfa, doskonalenia techniki gry w golfa oraz teorii i praktyki nauczania golfa osób początkujących.

Kurs składa się z trzech modułów:

 • Nauczanie dzieci i młodzieży – Asystent instruktora juniorów
 • Promocja i rozwój golfa. Grupowe zajęcia dla początkujących - Animator golfa
 • Teoretyczne podstawy golfa, nauczania i sportu – Asystent Instruktora Golfa

 

Część teoretyczna modułów realizowana jest za pomocą nauki zdalnej (e-learning). Materiały udostępnione uczestnikom będą na co najmniej 3 tygodnie przed częścią praktyczną szkolenia.

Część praktyczna modułów realizowana jest podczas 6-dniowego kursu odbywającego się na polu golfowym.

W ostatni dzień kursu przeprowadzony zostanie egzamin, składający się z części teoretycznej (test), demonstracji umiejętności golfowych (demonstracja techniki i wykonania uderzeń) i praktycznej (zaplanowanie i przeprowadzenie symulowanych zajęć golfowych oraz rozmowa z egzaminatorem).

Szkolenia prowadzą wykładowcy PGA Polska.

Termin najbliższego kursu:

20 lipca – 9 sierpnia 2020 r. – część teoretyczna (e-learning)

11 sierpnia - 16 sierpnia 2020 r. – część praktyczna (zajęcia na żywo) oraz egzamin 

Cena kursu: 990 zł*/os.
Miejsce kursu: Klub Golfowy Lisia Polana

Dodatkowo dla chętnych – 10 sierpnia 2020 r. 10:00 – 18:00 – Kurs Pierwszej Pomocy (dodatkowa opłata 150 zł)

Szczegóły rekrutacji oraz wymagań formalnych dla uczestników:

 

Pierwszy etap rekrutacji

 

Kandydatury powinny być zgłaszane w terminie od 8 czerwca – 23 czerwca 2020.

Do rekrutacji oraz kursu może przystąpić osoba, która obowiązkowo:

 • posiada wykształcenie średnie lub średnie branżowe
 • ukończyła 18 lat
 • nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo, o którym mowa w art. 46–50 ustawy o sporcie, lub określone w rozdziale XIX, XXIII, z wyjątkiem art. 192 i art. 193, rozdziale XXV i XXVI ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2016 r. poz. 1137, z późn. zm.) poświadczone oświadczeniem własnym
 • przedstawi opinię lekarską o braku przeciwwskazań do uprawiania golfa
 • przedstawi rekomendację przedstawiciela macierzystego Klubu Golfowego lub członka PGA Polska

W procesie rekrutacji (selekcji) dodatkowo brane pod uwagę będą opcjonalnie:

 • wykształcenie i posiadane inne zbliżone kwalifikacje (na podstawie CV oraz skanów dyplomów lub legitymacji)
 • dotychczasowe zaangażowanie w popularyzację golfa (potwierdzone przez klub / PGA Pro)
 • sytuacja na lokalnym rynku golfowym
 • aktualny handicap (certyfikat)

W przypadku większej liczby zgłoszonych kandydatów niż liczba miejsc na kursie, organizator przeprowadzi selekcję w oparciu o poniższe (opcjonalne) kryteria:

 • Posiadane wykształcenie, doświadczenie i posiadane inne kwalifikacje o zbliżonym charakterze, a zwłaszcza dyplomy ukończenia studiów na kierunkach związanych ze szkoleniem sportowym lub posiadanie legitymacji studenta takiego kierunku (na podstawie CV oraz skanów dyplomów lub legitymacji).
 • Udokumentowane zaangażowanie w wolontariat na rzecz klubów golfowych, prowadzenie zajęć golfowych oraz realizację działań mających na celu promocję, popularyzację oraz upowszechnianie golfa.
 • Pod uwagę brana będzie również późniejsza przydatność kandydata do prowadzenia działalności szkoleniowej w klubie macierzystym lub okolicach.
 • Kryterium pomocniczym będzie aktualny HCP kandydata (potwierdzony certyfikatem).

Organizator zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia dodatkowego etapu w procesie rekrutacji - wywiadu telefonicznego z kandydatem.

Kandydat zobowiązany jest do:

 • Wypełnienia oraz wysłania elektronicznego Formularza Aplikacyjnego (https://form.jotform.com/201562491217047)
 • Załączenia do formularza następujących dokumentów:
  • CV
  • Skan podpisanej rekomendacji przedstawiciela Klubu Golfowego lub członka PGA Polska wraz z (jeśli dotyczy) potwierdzeniem zaangażowania kandydata w wolontariat na rzecz popularyzacji golfa
  • PDF elektronicznej karty handicapowa (dotyczy amatorów posiadających handicap)

Spośród zgłoszonych kandydatur organizator kursu wyłoni listę zakwalifikowanych uczestników, która zostanie opublikowana na stronie PZG 26 czerwca 2020 r. 

Drugi etap rekrutacji

Po ogłoszeniu listy zakwalifikowanych uczestników, kandydaci zobowiązani są, w nieprzekraczalnym terminie do 3 lipca 2020 r., pod rygorem wykreślenia z listy, do:

 • Dokonania opłaty wpisowej w pełnej wysokości
 • Przesłania poprzez formularz elektroniczny następujących dokumentów:
  • Potwierdzenia dokonania opłaty wpisowej
  • Skanu świadectwa ukończenia szkoły średniej, świadectwa maturalnego lub dyplomu ukończenia studiów wyższych
  • Skanu legitymacji studenckiej w przypadku studentów AWF i innych wydziałów sportowych
  • Skanu zaświadczenia od lekarza o braku przeciwwskazań do uprawiania golfa
  • Skanu podpisanego oświadczenia o niekaralności
  • Zdjęcia kandydata w wersji elektronicznej

 

Wycofanie swojego udziału z kursu

Ponad 15 dni przed rozpoczęciem części praktycznej – zwrot 50% wysokości opłaty wpisowej.

Do 15 dni przed rozpoczęciem części praktycznej – brak zwrotu opłaty wpisowej.

W nadzwyczajnych i uzasadnionych przypadkach organizator może zwrócić całość opłaty wpisowej.

 

Ukończenie kursu

Certyfikat ukończenia kursu będzie mogła uzyskać osoba, która po zdaniu egzaminów dodatkowo:

 • Przedstawi zaświadczenie o ukończeniu minimum 8 godzinnego kursu pierwszej pomocy uzyskane maksymalnie trzy lata przed rozpoczęciem kursu. 
 • Przedstawi zaświadczenie o ukończeniu kursu posługiwania się automatycznym defibrylatorem zewnętrznym (AED)

Szkolenie zgodne z powyższymi wytycznymi zorganizowane będzie dzień przed rozpoczęciem zajęć praktycznych – za dodatkową opłatą.

 

Egzamin poprawkowy

W przypadku niezaliczenia egzaminu końcowego w ostatni dzień szkolenia, wyznaczony zostanie termin poprawkowy egzaminu w ciągu 5 tygodni od orgyinalneg

Koszt poprawki: 400 zł*/os.