Kodeks etyki

KODEKS ETYKI DLA TRENERÓW

Niżej podpisany trener będzie:

1. Zawsze traktował wszystkich swoich podopiecznych z szacunkiem. Będzie uczciwy i konsekwentny w postępowaniu z nimi. Będzie dotrzymywał wszystkich swoich obietnic i zobowiązań, zarówno ustnych jak i pisemnych.

2. Wyrażał swoje opinie i oceny o swoich podopiecznych oraz innych zainteresowanych osobach w sposób wskazujący na dbałość/troskę o ich odczucia i potrzeby. Będzie unikał skrajnie negatywnych ocen i opinii.

3. Uznawał prawo swoich podopiecznych do zasięgania opinii i rady innych trenerów oraz fachowców. Będzie współpracował z innymi specjalistami (np. naukowcami, lekarzami, fizjoterapeutami itd.).

4. Traktował wszystkich swoich podopiecznych w odniesieniu do ich aktywności sportowej w sposób sprawiedliwy, niezależnie od płci, rasy, pochodzenia, potencjalnych możliwości, koloru skóry, orientacji seksualnej, religii, przekonań politycznych, pozycji społeczno – ekonomicznej, bądź jakichkolwiek innych uwarunkowań.

5. Ułatwiał i sprzyjał rozwojowi niezależności podopiecznych oraz ich odpowiedzialności za swoje zachowanie, grę, decyzje i czyny.

6. Włączał podopiecznych w proces podejmowania decyzji, które ich dotyczą.

7. Określał, w porozumieniu z podopiecznymi i innymi osobami, jakie informacje mają charakter poufny oraz szanować tę poufność.

8. Wspierał rozwój klimatu współpracy oraz wzajemnej pomocy wśród swoich podopiecznych.

9. Zachęcał podopiecznych do szanowania siebie nawzajem oraz wymagania od innych szacunku dla swojej wartości jako człowieka, niezależnie od prezentowanego poziomu sportowego.

10. Zawsze stosował odpowiednie metody treningowe, które w dłuższej perspektywie przyniosą im korzyści, a unikał tych, które mogą być szkodliwe.

11. Starał się ustalać/zapewniać swoim podopiecznym takie zestawy zadań/ćwiczeń treningowych, które są odpowiednie do ich wieku, doświadczenia, zdolności oraz cech fizycznych i psychicznych. Dokonywanie zapisów magnetofonowych, robienie zdjęć lub filmowanie podczas szkolenia wymaga zgody uczestników.

12. W pełni świadomy swojej władzy nad podopiecznymi w relacjach trener – zawodnik będzie w kontaktach z nimi unikał jakiejkolwiek seksualnej intymności, która mogłaby się rozwinąć w efekcie wspomnianej zależności. Bezpośredni kontakt fizyczny w procesie szkolenia będzie służył wyłącznie osiąganiu przez uczestnika jego celów edukacyjnych i wymagał ze strony trenera szczególnie profesjonalnego podejścia i uwagi. Taki bezpośredni kontakt fizyczny w relacji edukacyjnej będzie dopuszczalny jedynie za zgodą uczestnika.

13. Unikał w kontaktach z podopiecznymi sytuacji, które mogłyby być dwuznacznie interpretowane.

14. Aktywnie występował przeciwko stosowaniu niedozwolonych środków dopingujących, spożywaniu alkoholu i paleniu tytoniu, bądź zażywaniu jakichkolwiek innych zabronionych substancji zarówno w miejscu pracy jak i we wszystkich innych polach golfowych.

15. Szanował fakt, że cele wypracowane dla zawodnika przez trenera mogą czasami nie pokrywać się z jego (zawodnika) własnymi dążeniami. Dążył do osiągnięcia jak najwyższego poziomu w oparciu o realistyczne cele i z uwzględnieniem procesów dojrzewania organizmu oraz ogólnego rozwoju podopiecznego.

16. Dostrzegał i akceptował indywidualne różnice pomiędzy podopiecznymi oraz zawsze będzie myślał i działał perspektywicznie, w najlepszym interesie zawodników.

17. Wyznaczał podopiecznym takie zadania, które są dla nich zarówno osiągalne (poprzeczka nie będzie  ustawiona ani za wysoko ani za nisko) jak i motywujące.

18. Zawsze starał się postępować w sposób godny naśladowania, promować pozytywne aspekty sportu w ogóle i golfa w szczególności, stawiając sobie najwyższe wymagania odnośnie zachowania tym samym będzie przyczyniał się do tworzenia korzystnego wizerunku golfa jako dyscypliny sportu oraz zawodu trenera, zarówno w miejscu pracy, w czasie turniejów jak i w życiu prywatnym.

19. Nie będzie wykorzystywał pozycji trenera dla osiągnięcia celów osobistych, politycznych bądź ekonomicznych kosztem najlepiej pojętego interesu swoich wychowanków.

20. Zachęcał podopiecznych i trenerów do wypracowania i stosowania uczciwych zasad postępowania w kontaktach z innymi ludźmi.

21. Szanował innych trenerów, zawsze postępując w sposób cechujący się kurtuazją i szczerością intencji. Współdziałał ze swoimi współpracownikami i innymi trenerami służąc radą i pomocą młodszym kolegom. Powstrzymywał się przed krytycznymi uwagami dotyczącymi innych teorii i metod nauczania.

22. Poproszony o objęcie opieki trenerskiej nad zawodnikiem, zadba o to, aby współpraca z poprzednim szkoleniowcem została zakończona w sposób profesjonalny przez samego zawodnika/inne osoby.

23. Akceptował i szanował role sędziów w prowadzeniu zawodów zgodnie z zasada fair play oraz obowiązującymi przepisami.

24. Znał i postępował zgodnie z przepisami gry w golfa oraz obowiązującymi normami i zwyczajami a także zachęcał do tego swoich podopiecznych. Będzie akceptował zarówno literę, jak i ducha przepisów.

25. Uczciwy oraz będzie dbał o to, aby jego kwalifikacje i umiejętności były wykorzystywane w sposób właściwy i uczciwy.

26. Będzie otwarty na opinie innych osób oraz chętny do ciągłego uczenia się i rozwoju swojej wiedzy i umiejętności.

27. Będzie identyfikować się z własną grupą zawodową, eksponując dyplomy, certyfikaty i uprawnienia. Będzie uczestniczył w działalności stowarzyszeń, organizacji itp., których celem jest nobilitacja zawodu, poprawa jakości szkolenia oraz bezpieczeństwa.

28. Poczuwał się do współodpowiedzialności oraz identyfikował się z poglądami głoszonymi przez stowarzyszenia, organizacje itp., zrzeszające instruktorów i trenerów gry w golfa, jeśli nie są sprzeczne z ogólnie obowiązującymi zasadami etycznymi o zasadami określonymi w kodeksie.

29. Kontrolował własne emocje używał poprawnego języka polskiego, dbał o wygląd zewnętrzny, estetykę oraz czystość miejsca pracy.

30. Powstrzyma się od wszelkich publicznych lub prywatnych działań, które mogą zaszkodzić jego zawodowej reputacji, są niezgodne z ogólnie przyjętymi zasadami etyki i mogłyby niekorzystnie wpłynąć na reputację zawodu trenera.

31. Wiedząc o zachowaniu innego trenera które może przynieść ujmę środowisku trenerów i obniżyć prestiż Stowarzyszenia (jak korupcja, zaniżanie cen, nieodpowiednia jakość usług, brak szacunku dla uczniów, wulgarne zachowanie, pijaństwo, narkotyki oraz inne rażące zachowania), ma obowiązek skonfrontować się z tym trenerem oraz zawiadomić o tym zachowaniu PGA Polska.

32. Nie będzie wprowadzał w błąd swoich uczestników reklamując usługi, których faktycznie nie świadczy, lub kwalifikacje, których nie posiada (w tym tytuły, których jeszcze nie zdobył). Jasno i otwarcie informuje uczestników o swoich kompetencjach, umiejętnościach i doświadczeniu.

33. Nie będzie działał na szkodę innego instruktora/trenera/ośrodka szkoleniowego ani innego pola golfowego

34. Odpowiedzialny za rozwój swojego ośrodka szkolenia. Dbał o wizerunek ośrodka, w którym jest zatrudniony . Będzie lojalny wobec pracodawcy i współpracowników. Nie będzie prowadził działalności konkurencyjnej.

35. Stale poszerzał i udoskonalał swoją wiedzę i umiejętności w ramach kursów, odczytów i konferencji, zarówno organizowanych przez PGA Polska, Akademię Wychowania Fizycznego jak i zewnętrzne ośrodki.