Kodeks etyki

KODEKS ETYKI TRENERÓW GOLFA

KODEKS ETYKI CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA PGA POLSKA

 

PREAMBUŁA

Zarząd Stowarzyszenia Zawodowego Golfa – PGA Polska (dalej: „Stowarzyszenie PGA Polska”, „Stowarzyszenie” lub „PGA Polska”) mając na uwadze dobro publiczne, troskę o wysoki prestiż Stowarzyszenia i jego członków nie tylko w środowisku golfowym, a także dbałość o wysoką rangę zawodu trenera i zawodnika profesjonalnego, uchwala w dniu 14 października 2020 r. Kodeks Etyki Trenerów Golfa i Członków PGA Polska.

Kodeks opiera się na wartościach wynikających z ducha golfa, zasad fair play oraz poszanowania powszechnie uznanych zasad uczciwości, sprawiedliwości, solidarności, równości , godności i wolności człowieka, przy zachowaniu jego praw i obowiązków.

Kodeks jest zbiorem standardów etycznego postępowania z zawodnikami, osobami związanymi z procesem szkolenia i z inną działalnością wynikającą z przynależności do PGA Polska.

Pozwala on na ocenę działań wszystkich członków Stowarzyszenia, w tym szczególnie instruktorów i trenerów, a także licencjonowanych animatorów, asystentów, instruktorów i trenerów PZG, uświadamia moralny wymiar ich działań i pracy, stanowiąc podstawę do rozwiązywania sporów w przypadku naruszenia zawartych w nim zasad.

 

 

Każdy członek Stowarzyszenia PGA Polska będzie:

1)         Prowadząc swoją działalność dotyczącą golfa a także w innych dziedzinach, miał na uwadze świadomość reprezentowania naszego Stowarzyszenia. 

2)        Kierował się niżej wymienionymi zasadami Kodeksu, stosownie do jego zadeklarowanego członkostwa, funkcji i roli w Stowarzyszeniu oraz wykonywanej pracy.

3)         W stosunku do uczniów i innych golfistów:

a)        Prowadził swoje działania zawodowe po uzyskaniu świadomej zgody uczestnika szkolenia, a w przypadku niepełnoletnich – ich rodziców lub opiekuna prawnego.

b)        Zawsze traktował wszystkich swoich podopiecznych z szacunkiem. Będzie uczciwy i konsekwentny w postępowaniu z nimi. Będzie dotrzymywał wszystkich swoich obietnic i zobowiązań, zarówno ustnych jak i pisemnych.

c)         Traktował wszystkich swoich podopiecznych w odniesieniu do ich aktywności sportowej w sposób sprawiedliwy, niezależnie od wieku, płci, rasy, pochodzenia, potencjalnych możliwości, koloru skóry, orientacji seksualnej, religii, przekonań politycznych, pozycji społeczno–ekonomicznej bądź jakichkolwiek innych uwarunkowań. Unikał faworyzowania podopiecznych, traktując wszystkich jednakowo.

d)        Zachęcał podopiecznych do szanowania siebie nawzajem oraz wymagania od innych szacunku dla swojej wartości jako człowieka, niezależnie od prezentowanego poziomu sportowego.

e)        Tworzył klimat współpracy oraz wzajemnej pomocy wśród swoich podopiecznych.

f)           Określał, w porozumieniu z podopiecznymi i innymi osobami, jakie informacje mają charakter poufny oraz szanował tę poufność.

g)        Wyrażał swoje opinie i oceny o swoich podopiecznych oraz innych zainteresowanych osobach w sposób wskazujący na troskę o ich odczucia i potrzeby. Będzie unikał skrajnie negatywnych ocen i opinii.

h)        Ułatwiał i sprzyjał rozwojowi niezależności podopiecznych oraz ich odpowiedzialności za swoje zachowanie, grę, decyzje i czyny.

i)            Włączał podopiecznych w proces podejmowania decyzji, które ich dotyczą.

j)           Wyznaczał podopiecznym takie zadania, które są dla nich zarówno osiągalne jak i motywujące (poprzeczka nie będzie ustawiona ani za wysoko ani za nisko).

k)         Starał się zapewniać swoim podopiecznym takie zestawy zadań treningowych, które są odpowiednie do ich wieku, doświadczenia, zdolności oraz cech fizycznych i psychicznych.

l)            Szanował fakt, że cele wypracowane dla zawodnika przez trenera mogą czasami nie pokrywać się z jego (zawodnika) własnymi dążeniami. Będzie zmierzał do osiągnięcia jak najwyższego poziomu w oparciu o realistyczne cele i z uwzględnieniem procesów dojrzewania organizmu oraz ogólnego rozwoju podopiecznego.

m)    Dostrzegał i akceptował indywidualne różnice pomiędzy podopiecznymi oraz myślał i działał perspektywicznie, w najlepszym interesie zawodników.

n)        Zawsze stosował odpowiednie metody treningowe, które w dłuższej perspektywie przyniosą im korzyści, a unikał tych, które mogą być szkodliwe.

o)        W pełni świadomy swojej władzy nad podopiecznymi w relacjach trener – zawodnik będzie w kontaktach z nimi unikał jakiejkolwiek seksualnej intymności i zachowań, które mogłyby być poczytane jako niewłaściwe lub niechciane, zwłaszcza w kontaktach z niepełnoletnimi, których szkolenie objęte jest szczególną ochroną prawną.

p)        Korzystał z metod bezpośredniego kontaktu fizycznego w procesie szkolenia jedynie za zgodą szkolonej osoby. Kontakt jest dopuszczalny wyłącznie w celu wsparcia procesu edukacyjnego i wymaga ze strony trenera profesjonalnego podejścia i uwagi.

q)        Dokumentował proces szkoleniowy w postaci np. zdjęć, filmów, zapisów dźwiękowych jedynie za zgodą szkolonej osoby lub w przypadku osoby niepełnoletniej jej rodzica (opiekuna prawnego). Będzie publikował te zdjęcia i filmy na stronach internetowych lub publicznych profilach w mediach społecznościowych (np. klubu, akademii) jedynie po uzyskaniu wyraźnej do tego zgody.

r)          W stosunku do podopiecznych, których celem jest zawodowe uprawianie sportu oraz niepełnoletnich, aktywnie występował przeciwko stosowaniu niedozwolonych środków dopingujących, spożywaniu alkoholu i paleniu tytoniu, bądź zażywaniu jakichkolwiek innych zabronionych substancji w każdym miejscu i sytuacji.

4)        W stosunku do dzieci i młodzieży:

a)        Rozwijał systematyczną i konstruktywną współpracę z rodzicami lub opiekunami prawnymi niepełnoletnich podopiecznych, respektując ich prawa rodzicielskie.

b)        Dbał o bezpieczeństwo i samopoczucie uczestników, w tym odpowiednio przygotowywał środowisko nauczania oraz regularnie sprawdzał sprzęt używany przez zarówno uczestników, jak i trenera.

c)         Zgłaszał do odpowiednich osób wszelkie incydenty, jak wypadki czy urazy, które miały miejsce w trakcie zajęć, w celu wypracowania procedur pozwalających uniknąć wypadków w przyszłości.

d)        Wymagał od podopiecznych odpowiedniego zachowania zarówno na treningach, wyjazdach, wydarzeniach jak i poza nimi, oraz wyciągał odpowiednie konsekwencje w przypadku nieodpowiedniego zachowania. Wszelkie incydenty oraz sposoby radzenia sobie z nimi powinny być rejestrowane.

e)        Unikał pozostawania z podopiecznymi bez obecności lub na widoku innych dorosłych, w tym jazdy samochodem.

f)           Unikał jakiegokolwiek nieuzasadnionego szkoleniowo kontaktu fizycznego z podopiecznymi.

g)        W zakresie komunikacji:

i)            Wszelkie informacje dotyczące szkolenia, zadań oraz spraw wychowawczych przekazywał będzie rodzicom lub opiekunom prawnym.

ii)         Utrzymywał jednoznacznie profesjonalne kontakty z uczestnikami zajęć.

iii)      Unikał bezpośredniego kontaktu z dziećmi za pośrednictwem telefonu, e-maili, lub poprzez portale społecznościowe. Będzie kontaktował się bezpośrednio z dziećmi jedynie w uzasadnionych przypadkach po uzyskaniu pisemnej zgody rodziców, zachowując profesjonalny charakter tej komunikacji. Będzie do każdej komunikacji załączał rodziców lub opiekunów.

iv)      Szanował prywatność dzieci i młodzieży, m.in. nie będzie robił zdjęć ani filmów w sytuacjach, które mogłyby tę prywatność naruszać, a także nie będzie pozwalał na takie zachowania pomiędzy podopiecznymi.

v)         W przypadku własnych publicznie dostępnych kont w serwisach społecznościowych będzie uważnie zamieszczał treści, unikał publikacji niestosownych materiałów, zważywszy, że dzieci i inni podopieczni mogą obserwować te konta.

vi)      Nie będzie umieszczał zdjęć lub filmów niepełnoletnich podopiecznych na prywatnych kontach w serwisach społecznościowych.

5)        W stosunku do samego siebie:

a)        Zawsze starał się postępować w sposób godny naśladowania, promować pozytywne aspekty sportu w ogóle a golfa w szczególności, stawiając sobie najwyższe wymagania odnośnie zachowania. Tym samym będzie przyczyniał się do tworzenia korzystnego wizerunku golfa jako dyscypliny sportu oraz zawodu trenera, zarówno w miejscu pracy, w czasie turniejów jak i w życiu prywatnym.

b)        Nie będzie wprowadzał w błąd swoich uczestników reklamując usługi, których faktycznie nie świadczy, lub kwalifikacje, których nie posiada (w tym tytuły, których jeszcze nie zdobył). Jasno i otwarcie informował uczestników o swoich kompetencjach, umiejętnościach i doświadczeniu.

c)         Dbał o to, aby jego kwalifikacje i umiejętności były wykorzystywane w sposób właściwy i uczciwy.

d)        Znał i postępował zgodnie z przepisami gry w golfa oraz obowiązującymi normami i zwyczajami a także aktywnie zachęcał do tego swoich podopiecznych. Będzie akceptował zarówno literę, jak i ducha przepisów.

e)        Akceptował i szanował role sędziów w prowadzeniu zawodów zgodnie z zasadami fair play oraz obowiązującymi przepisami.

f)           Kontrolował własne emocje unikając stosowania gestów i słów ogólnie przyjętych za obraźliwe, dbał o wygląd zewnętrzny, estetykę oraz czystość miejsca pracy.

g)        Nie będzie wykorzystywał pozycji trenera dla osiągnięcia celów osobistych, politycznych bądź ekonomicznych kosztem najlepiej pojętego interesu swoich wychowanków.

h)        Odpowiedzialny za rozwój swojego ośrodka szkolenia (klubu). Dbał o wizerunek miejsca, w którym jest zatrudniony. Będzie lojalny wobec pracodawcy i współpracowników. Nie będzie prowadził działalności konkurencyjnej.

i)            Otwarty na opinie innych osób oraz chętny do ciągłego uczenia się i rozwoju swojej wiedzy i umiejętności.

j)           Stale poszerzał i udoskonalał swoją wiedzę i umiejętności w ramach szkoleń, kursów, kongresów i konferencji, organizowanych zarówno przez PGA Polska, Akademie Wychowania Fizycznego jak i inne podmioty.

k)         Przygotowywał materiały i prezentacje, a także wykorzystywał know-how z poszanowaniem praw autorskich i innych przepisów obowiązującego prawa.

6)        W stosunku do innych trenerów, instruktorów i specjalistów:

a)        Uznawał prawo swoich podopiecznych do zasięgania opinii i rady innych trenerów oraz fachowców. Będzie współpracował z innymi specjalistami (np. naukowcami, lekarzami, fizjoterapeutami itd.).

b)        Poproszony o objęcie opieki trenerskiej nad zawodnikiem, zadba o to, aby współpraca z poprzednim szkoleniowcem została zakończona w sposób profesjonalny przez samego zawodnika i inne osoby.

c)         Zachęcał podopiecznych do szanowania siebie nawzajem oraz wymagania od innych szacunku dla swojej wartości jako człowieka, niezależnie od prezentowanego poziomu sportowego.

d)        Szanował innych trenerów, zawsze postępując w sposób cechujący się kulturą osobistą i szczerością intencji. Współdziałał ze swoimi współpracownikami i innymi trenerami służąc radą i pomocą młodszym kolegom. Powstrzymywał się przed krytycznymi uwagami dotyczącymi innych teorii i metod nauczania.

e)        Wiedząc o zachowaniu innego trenera, które może przynieść ujmę środowisku trenerów i obniżyć prestiż Stowarzyszenia (jak korupcja, nieodpowiednia jakość usług, brak szacunku dla uczniów, wulgarne zachowanie, nadużywanie alkoholu lub innych używek oraz inne rażące zachowania), ma obowiązek skonfrontować uzyskane informacje z tym trenerem lub zawiadomić o tym zachowaniu władze PGA Polska.

f)           Nie będzie działał na szkodę innego instruktora, trenera, ośrodka szkoleniowego ani innego pola golfowego.

7)        W stosunku do PGA Polska:

a)        Identyfikował się z poglądami prezentowanymi przez PGA Polska oraz własną grupą zawodową, eksponując uzyskane dyplomy, certyfikaty i uprawnienia. Będzie uczestniczył w działalności Stowarzyszenia i innych organizacji (jeśli ich interesy nie są sprzeczne z głoszonymi przez PGA Polska), których celem jest popularyzacja sportu i golfa w szczególności, nobilitacja zawodu trenera, poprawa jakości szkolenia oraz bezpieczeństwa.

b)        Powstrzymywał się od wszelkich publicznych lub prywatnych działań, które mogą zaszkodzić renomie PGA Polska, jego zawodowej reputacji, niezgodnymi z ogólnie przyjętymi normami prawnymi i etycznymi oraz zasadami współżycia społecznego.

8)        Każdy zawodnik profesjonalista będzie:

a)        Dobrze znał przepisy i zasady rozgrywania zawodów w golfie.

b)        Podczas gry nigdy nie będzie kwestionował i podważał decyzji sędziego.

c)         Ambitnie walczył o zwycięstwo, umiejąc obiektywnie ocenić i nagrodzić uznaniem dobrą grę przeciwnika, potrafiąc przegrać z honorem oraz pogratulować zwycięzcy.

d)        Wygrywając, będzie potrafił się cieszyć z tego, zachowując szacunek do rywali i pokorę, by wygrana dopingowała do dalszej pracy.

e)        Dochodził do mistrzostwa w sposób uczciwy, nie stosując środków dopingujących.

f)           Bezwzględnie zwalczał wszelkie formy i próby uzyskania lepszego wyniku lub wygranej metodą nieuczciwej lub niezgodnej z zasadami czy duchem sportu walki.

g)        Swój indywidualizm i postawę podporządkowywał ogólnemu dobru zespołu.

 

Za nieprzestrzeganie niniejszego Kodeksu Członek Stowarzyszenia PGA Polska ponosi odpowiedzialność zgodną z jego Statutem.

Wszelkie wątpliwości dotyczące interpretacji niniejszego Kodeksu rozstrzyga Zarząd PGA Polska.