Statut

STATUT
Stowarzyszenie Zawodowego Golfa -PGA Polska

Rozdz. I

Postanowienia Ogólne
§1
Stowarzyszenie nosi nazwę - Stowarzyszenie Zawodowego Golfa - PGA Polska.
§2
Terenem działania stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a jego siedzibą jest miasto Warszawa.
§3
Stowarzyszenie funkcjonuje na podstawie przepisów ustawy o sporcie, prawa o stowarzyszeniach, niniejszego statutu i posiada osobowość prawną.
§4
Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków, do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.
§5
Stowarzyszenie ma prawo używania własnego logo - wyróżniającego znaku graficznego i pieczęci według obowiązujących przepisów.
§6
Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach działania.

Rozdz. II
Cele i środki działania
§7
Celem stowarzyszenia jest integracja środowiska pracowników branży golfowej, w tym instruktorów i trenerów golfa, podejmowanie działań w kierunku upowszechniania i rozwoju dyscypliny sportowej jaką jest golf.
§8
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1.założenie i utrzymanie profesjonalnego grona instruktorów i trenerów golfa, graczy turniejowych i innych profesjonalistów związanych z branżą golfową,
2. szkolenie animatorów, nowych instruktorów i trenerów golfa,
3. szkolenie członków innych grup zawodowych związanych z branżą golfową,
4. dbanie o interesy członków związane z zatrudnieniem w klubach golfowych lub na polach treningowych,
5. wspieranie i doradzanie członkom w sprawach zatrudnienia w klubach golfowych lub na polach golfowych,
6. zajmowanie się ogólnymi sprawami członków związanymi z wykonywanym zawodem,
7. organizowanie podstawowych szkoleń oraz doszkalania członków i innych osób,
8. tworzenie członkom możliwości uczestniczenia w krajowych i międzynarodowych turniejach lub ich organizowanie,
9. rozszerzanie i podtrzymywanie zainteresowania golfem realizowane wspólnie z Polskim Związkiem Golfa.

Rozdz. III

Członkowie Stowarzyszenia

§9
Członkowie stowarzyszenia dzielą się na :
1. członków zwyczajnych,
2. członków honorowych,
3. członków wspierających,
4. członków grających.
5. Członków towarzyszących
§10
Członkami zwyczajnymi mogą być osoby fizyczne o pełnej zdolności do czynności prawnych, zamieszkałe w kraju i zagranicą, które posiadają aktualne kwalifikacje zawodowe instruktora, trenera, bądź menedżera golfa, oraz złożą deklaracje członkowskie i zostaną przyjęte przez Zarząd.
§11
Członkami honorowymi mogą być osoby fizyczne, które szczególnie przyczyniły się do rozwoju stowarzyszenia. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu.
§12
Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne i prawne, które poprzez swoje zainteresowania golfem profesjonalnym chcą wspierać materialnie lub w inny istotny sposób stowarzyszenie i zostaną przyjęte przez Zarząd. Członkostwo wspierające przyznawane jest na rok i po jego upływie automatycznie wygasa, chyba że zostanie przedłużone przez Zarząd na kolejny roczny okres.
§12 A
Członkami grającymi mogą być osoby fizyczne o pełnej zdolności do czynności prawnych, zamieszkałe w kraju i za granicą, posiadające kwalifikacje zawodowe gracza w golfa według wymagań stowarzyszenia, oraz złożą deklaracje członkowskie i zostaną przyjęte przez Zarząd. Członkostwo grające przyznawane jest na rok i po jego upływie automatycznie wygasa, chyba że zostanie przedłużone przez Zarząd na kolejny roczny okres.
§12 B
Członkami towarzyszącymi mogą być osoby prawne oraz osoby fizyczne o pełnej zdolności do czynności prawnych, zamieszkałe w kraju i za granicą, posiadające aktualne kwalifikacje zawodowe według wymagań stowarzyszenia, które złożą deklaracje członkowskie i zostaną przyjęte przez Zarząd.
§13
1 .Członkowie zwyczajni posiadają:
a. czynne i bierne prawo wyborcze do władz stowarzyszenia
b. prawo uczestniczenia w spotkaniach, imprezach sportowych i innych działaniach wynikających z realizacji celów stowarzyszenia,
c. prawo wnioskowania we wszystkich sprawach dot. funkcjonowania stowarzyszenia,
d. prawo korzystania z uprawnień członkowskich wynikających ze statutowej działalności.
2. Członkowie honorowi posiadają, wszystkie prawa członków zwyczajnych.
3. Członkowie wspierający posiadają prawa członków zwyczajnych z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.
4. Członkowie grający posiadają wszystkie prawa członków zwyczajnych.
5. Członkowie towarzyszący posiadają prawa członków zwyczajnych z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.
§14
Członkowie stowarzyszenia zobowiązani są:
a. swoją postawą i działaniem przyczyniać się do wzrostu znaczenia stowarzyszenia,
b. popierać i czynnie realizować cele stowarzyszenia,
c. przestrzegać postanowień statutu i uchwał władz stowarzyszenia,
d. regularnie opłacać składki członkowskie z wyjątkiem członków honorowych.
§15
Utrata członkostwa następuje poprzez skreślenie lub wykluczenie członka.
1. Skreślenia z listy członków dokonuje Zarząd w następujących przypadkach:
a. wystąpienia członka ze stowarzyszenia zgłoszonego na piśmie,
b. śmierci członka
c. nieusprawiedliwionego zalegania przez członka mimo pisemnego upomnienia z opłatą składek członkowskich za okres przekraczający 2 miesiące. Termin płatności składek członkowskich ustala się do dnia 31 grudnia za rok kolejny. W tym wypadku o ponowne ubieganie się o członkostwo kandydat może wystąpić najwcześniej po 2 latach od momentu skreślenia z listy.
2. Wykluczenia członka dokonuje Zarząd w następujących przypadkach :
a. prowadzenia działalności rażąco sprzecznej z niniejszym statutem oraz uchwałami władz stowarzyszenia,
b. nie brania udziału w pracach stowarzyszenia,
c. popełnienia czynu, który dyskwalifikuje daną osobę jako członka stowarzyszenia lub godzi w dobre imię stowarzyszenia.
3. Od uchwały Zarządu w przypadkach określonych w ust. 1 c oraz ust. 2 członek może odwołać się w terminie 30 dni od zawiadomienia o podjęciu uchwały do Walnego Zebrania Członków, którego uchwała jest ostateczna.
§ 16
Członkowie Stowarzyszenia za wzorowe wykonywanie swoich obowiązków, osiągnięcia szkoleniowe lub sportowe mogą być wyróżniani i nagradzani przez władze Stowarzyszenia dyplomem, pismem pochwalnym, nagrodą pieniężną lub rzeczową oraz nadaniem tytułu „Zasłużony Członek PGA Polska”
§ 17
1. Za nieprzestrzeganie Statutu, regulaminów, uchwał i zarządzeń obowiązujących Stowarzyszeniu zarządowi przysługuje prawo nakładania następujących kar: upomnienie, ostrzeżenie, nagana, finansowe kary porządkowe, czasowe pozbawienie praw członkowskich (zawieszenie), wykluczenie ze Stowarzyszenia.
2. Postępowanie dyscyplinarne przeciwko członkom Stowarzyszenia wszczyna zarząd. W toku postępowania dyscyplinarnego obowiązuje zasada dwuinstancyjności.
3. Tryb postępowania dyscyplinarnego określa regulamin dyscyplinarny uchwalony przez zarząd Stowarzyszenia.
4. Od uchwały zarządu o ukaraniu członkowi Stowarzyszenia przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 30 dni od daty otrzymania pisemnego zawiadomienia o ukaraniu.

Rozdz. IV

Władze Stowarzyszenia

§18
Władzami stowarzyszenia są;
a. Walne Zebranie Członków,
b. Zarząd,
C. Komisja Rewizyjna.
§19
Kadencja władz trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym lub jawnym, w zależności od uchwały Walnego Zebrania Członków.
§20
Uchwały władz stowarzyszenia zapadają bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, jeżeli dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej. Prawo głosu może być wykonywane osobiście lub przez pełnomocnika.
§21
1. Najwyższą władzą stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków zwoływane przez Zarząd co roku jako sprawozdawcze i co 4 lata jako sprawozdawczo-wyborcze.
2. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
a. uchwalanie głównych kierunków i programów działania stowarzyszenia.
b. wybór Prezesa Zarządu, Zarządu i komisji Rewizyjnej,
c. podejmowanie uchwał o zmianach w statucie i o rozwiązaniu stowarzyszenia
d. przyjmowanie sprawozdania z działalności ustępujących władz,
e. udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,
f. uchwalanie wysokości składki członkowskiej.
g. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu.
h. odwoływanie członków zarządu w każdym czasie
§22
W Walnym Zebraniu Członków biorą udział :
a. członkowie zwyczajni, grający i honorowi z głosem stanowiącym,
b. członkowie wspierający i zaproszeni goście z głosem doradczym.
§23
1. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w terminie obrad i bez względu na liczbę obecnych w II terminie obrad z wyjątkiem uchwał dot. zmian statutu i rozwiązania się stowarzyszenia.
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków mogą być podejmowane pisemnie bez odbycia zgromadzenia, według wynikających z niniejszego Statutu zasad większości. Głosowanie pisemne odbywa się w drodze indywidualnego zbierania głosów bądź listownie bądź poprzez oddanie głosu za pośrednictwem poczty elektronicznej.
§24
1 .Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd stowarzyszenia.
2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może być zwołane na skutek :
a. uchwały Zarządu ,
b. wniosku Komisji Rewizyjnej,
c. wniosku co najmniej 1/3 członków stowarzyszenia.
§25
O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Zarząd zawiadamia członków na piśmie lub pocztą elektroniczną, wysyłając zawiadomienie co najmniej 14 dni przed terminem zebrania. Wszelkie propozycje dot. uzupełnienia porządku obrad powinny być przesłane do Zarządu co najmniej na 7 dni przed zebraniem.
§26
Zarząd jest organem władzy stowarzyszenia działającym pomiędzy Walnymi Zebraniami Członków.
§27
Zarząd składa się z 4-6 osób wybranych przez Walne Zebranie Członków, w tym prezesa, wiceprezesa i sekretarza.
§28
Do kompetencji Zarządu należy:
a. reprezentowanie stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
b. realizowanie uchwał, wytycznych i zaleceń Walnego Zebrania Członków,
c. kierowanie całokształtem działalności stowarzyszenia,
d. zarządzanie majątkiem i funduszami stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków,
e. uchwalanie szczegółowych programów działania stowarzyszenia,
f. zwoływanie Walnych Zebrań Członków,
g. przyjmowanie, skreślanie i wykluczanie członków.
§29
Zarząd konstytuuje się na pierwszym zebraniu, któremu przewodniczy Prezes wybrany odrębnie przez Walne Zebranie Członków.
§30
Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb jednak nie rzadziej niż raz na kwartał.
§31
Szczegółowy zakres działania, organizację i tryb pracy Zarządu określa regulamin uchwalony przez Walne Zebranie Członków.
§32
Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób wybranych przez Walne Zebrana Członków w tym przewodniczącego.
Bieżącą pracą Komisji Rewizyjnej kieruje przewodniczący, a podczas jego nieobecności jego zastępca. Komisję Rewizyjną wobec Zarządu Stowarzyszenia i osób trzecich przewodniczący i jego zastępca reprezentują samodzielnie.
§33
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a. kontrola statutowej i finansowej działalności stowarzyszenia,
b. przedkładanie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdania ze swojej działalności,
c. składanie wniosków w przedmiocie absolutorium dla Zarządu,
d. występowanie do Zarządu z wnioskami o usunięcie nieprawidłowości stwierdzonych w czasie kontroli,
e. występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania Członków.

§34
W przypadku ustąpienia członków Zarządu i komisji Rewizyjnej władzom tym przysługuje prawo kooptacji. Liczba dokooptowanych nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.
§35
Członkowie zarządu i komisji rewizyjnej mogą brać udział w swych posiedzeniach i w głosowaniu także za pomocą i pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość takich jak poczta elektroniczna, fax, telefon, wideotelefon.

Rozdz. V
Majątek i fundusze stowarzyszenia
§36
1. Majątek stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
2. Na fundusz stowarzyszenia składają się :
a. składki członkowskie,
b. wpływy z zawodów organizowanych przez stowarzyszenie,
c. inne wpływy z działalności statutowej i gospodarczej stowarzyszenia,
d. dotacje, darowizny, spadki, zapisy itp.
§37
Do ważności oświadczeń woli dot. praw i obowiązków majątkowych wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu w tym:
Prezesa lub Wiceprezesa oraz Sekretarza lub innych osób upoważnionych przez Zarząd.

Rozdz. VI

Działalność gospodarcza

1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach,
określonych w odrębnych przepisach. Stowarzyszenie prowadzi działalność
gospodarczą wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych, a dochody nie mogą być przeznaczone do podziału między jego członków.
2. Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą, w zakresie:
a. wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania – 58.1,
b. pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych – 73.12. B,
c. pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) – 73.12.C,
d. pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach – 73.12.D,

e. działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów – 82.30.Z,

f. pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych– 85.51.Z

g. pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane – 85.59.B
h. pozostała działalność związana ze sportem 93.19.Z

i. działalność organizacji profesjonalnych – 94.12.Z

j. działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowanych – 94.99.Z

Rozdz. VII

Postanowienia końcowe
Zmiany statutu i rozwiązanie stowarzyszenia

§38
Uchwały w sprawie zmiany statutu i rozwiązania się stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej 2/3 członków uprawnionych do głosowania.
§39
Uchwała o rozwiązaniu stowarzyszenia określa sposób likwidacji oraz przeznaczenie majątku. Majątek stowarzyszenia i środki finansowe powinny być przeznaczone na rozwój i wspomaganie golfa.
§40
W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy ustawy o sporcie i prawa o stowarzyszeniach.


Statut uchwalony na zebraniu założycielskim w dniu 17.04.2000 r.
Zmiany statutu uchwalone zostały w dniu 16.11.2020r.

 

Komisja dyscyplinarna

Jesteśmy organizacją skupiającą zawodowych golfistów, którzy reprezentują profesjonalizm zarówno pod względem swojej gry, swojego nauczania jak i zachowania. PGA Polska ma być uosobianiem tego wszystkiego, co najlepsze w tradycji i historii golfa.

Nasi członkowie powinni być wzorem do naśladowania dla innych pod względem odpowiedniej etykiety, nienagannych manier na polu golfowym, szacunku dla tradycji oraz szacunku dla innych.

Postępujemy zgodnie z naszym kodeksem etyki, dlatego jeśli byli Państwo świadkami nieodpowiedniego zachowania naszych członków lub mają Państwo zastrzeżenia, co do ich postępowania prosimy o kontakt z nami pod adresem e-mail: biuro@pgapolska.com