Regulamin szkolenia


Uwaga! Program szkoleniowy instruktorów i trenerów golfa w Polsce jest w trakcie aktualizacji.

Nowy system będzie wprowadzony od wiosny 2020 roku. Więcej informacji wkrótce.


Regulamin Akademii PGA Polska 2019

 

 Akademia PGA Polska została stworzona w celu kształcenia instruktorów i trenerów golfa na najwyższym światowym poziomie. Stosowany program szkolenia jest zatwierdzony przez władze PGAs Europe, co umożliwia nadawanie jej absolwentom najwyższych kwalifikacji zawodowych. Szkolenie trwa 3 lata.

 

§ 1.

 1. Program szkolenia został przygotowany przez PGA Polska  i jest jego własnością. Program został opracowany w celu określenia i wdrożenia standardów edukacyjnych, poszerzenia wiedzy i kompetencji oraz poprawy poziomu nauczania. Program koncentruje się na tym, by członkowie PGA Polska uzyskali jak najwyższe kompetencje i jak najpełniejszą wiedzę w trakcie szkolenia.
 2. Program szkoleniowy PGA Polska jest prowadzony w języku polskim. Egzaminy  prowadzone są w języku polskim. Niektóre materiały podczas szkolenia mogą być przedstawione w języku angielskim pod warunkiem, iż prowadzący będzie je tłumaczył na miejscu lub zobowiązuje się na dostarczenie ich  w języku polskim w późniejszym okresie po ich przetłumaczeniu.
 3. W skład Komitetu Szkoleniowego wchodzą dyrektor do spraw edukacji oraz prowadzący poszczególne moduły.

 

§ 2.

 1. Program szkoleniowy składa się z następujących modułów:
  • Historia (moduł 1)
  • Pole golfowe (moduł 2)
  • Sprzęt golfowy  (moduł 3)
  • Nauczanie (moduł 4)
  • Gra na polu (moduł  5)
  • Nauka o sporcie (moduł 6)
  • Zarządzanie (moduł  7)
 2. W dowolnym momencie i według własnego uznania PGA Polska może modyfikować zawartość programu szkolenia i jego harmonogram. Uczestnicy szkolenia będą  powiadamiani o wszelkich zmianach.
 3. Każdy z modułów ma wyznaczoną osobę prowadzącą – prowadzącego moduł. Prowadzący moduł określa jego treść oraz specyficzne dla niego zasady realizacji zadań pisemnych lub zadań w innej formie.
 4. W szczególnych przypadkach i na pisemny wniosek uczestnik szkolenia może być zwolniony z uczestnictwa w części zajęć i egzaminów pod warunkiem, że przeszedł  już szkolenie w temacie zawartym w programie szkoleniowym PGA Polska. Przejście szkolenia w ww. zakresie musi być udokumentowane lub poświadczone przez określone władze prawnie uznanych uczelni. Aby tak się stało, uczestnik szkolenia musi w formie pisemnej wystąpić o zwolnienie i przedstawić Komitetowi Szkoleniowemu stosowne zaświadczenie poświadczające jego kompetencje. Ostateczną decyzję w tej kwestii podejmuje Komitet Szkoleniowy. W wyjątkowych wypadkach, dotyczących wyłącznie części treści poszczególnych modułów, o zwolnieniu może zadecydować prowadzący moduł. Zwolnienie od prowadzącego moduł musi być przekazane w formie pisemnej dyrektorowi ds. edukacji PGA Polska.

 

§ 3.

 1. Aby rozpocząć szkolenie, aplikant jest zobowiązany :
  • złożyć wniosek o przystąpienie do kursu.
  • posiadać wykształcenie średnie (aby ukończyć kurs i zostać członkiem PGA Polska student będzie musiał posiadać maturę)
  • przedstawić oficjalny dokument zaliczenia części ogólnej kursu instruktora sportu wystawiony przez autoryzowane instytucje (AWF, Polska Akademia Sportu)
  • zaliczenie podstawowych egzaminów prowadzonych przez PGA Polska z praw lotu piłki oraz z podstaw techniki uderzenia (GASP)
  • posiadać oficjalny HCP – 14 lub mniej, wystawiony przez Narodowy Związek Golfa oraz udokumentować wynik +28 lub lepiej w dwóch rundach w turniejach rankingowych PZGolf w tym samym sezonie.
  • w przypadku braku handicapu lub jeśli handicap jest zbyt wysoki kandydat musi zaliczyć poziom gry podczas turniejów PGA Polska, które odbyły się przed rozpoczęciem pierwszego szkolenia (2 rundy na wynik 172 lub lepiej z tees ustawionych przez Komitet Turniejowy, par pola 72). Aby zaliczyć ten warunek aplikant musi zgłosić przed turniejem chęć zaliczenia rund kwalifikacyjnych do PGA Polska i przedstawić wypełniony wniosek o przystąpieniu do egzaminu gry (do pobrania ze strony internetowej PGA Polska). Brak takiego zgłoszenia i wniosku potwierdzonego przez  PGA Polska przed turniejem powoduje iż wynik turnieju nie liczy się jako runda kwalifikacyjna.
  • wnieść opłatę roczną za kurs PGA, której wysokość ustala Zarząd PGA; płatność może być dokonana w czterech ratach (każda rata jest równa co najmniej ¼ całkowitej opłaty plus 10%) . Jeśli wybrana została opcja płacenia rat każda z nich musi być wniesiona przed kolejnym szkoleniem (jedna rata przed każdym szkoleniem). W przypadku braku wpłacenia raty za szkolenie aplikant nie jest dopuszczony do szkolenia
  • podpisać niniejszy regulamin
  • przedstawić rekomendację wybranego trenera PGA Polska lub przedstawiciela Zarządu klubu macierzystego.
 2. Brak w/w warunków uniemożliwia rozpoczęcie szkolenia.

 

§ 4.

 1. Program szkoleniowy PGA Polska składa się z praktycznych i teoretycznych seminariów, które odbywają się w ciągu trzech lat. Treści, terminy i czas trwania seminariów są określane każdorazowo przez Komitet Szkoleniowy. Dokładne daty seminariów i harmonogramy będą opublikowane na stronie internetowej PGA Polska i wysyłane drogą e-mail przez dyrektora ds. edukacji co najmniej na 2 miesiące przed pierwszym seminarium.
 2. Kryteria zaliczenia przedmiotu:
  • 70% frekwencji na zajęciach
  • terminowe i zgodne z wymogami prowadzących moduły zrealizowanie zadań w ramach modułu,
  • odpowiednie przygotowanie się do zajęć (opanowanie zadanego materiału na zajęcia).
 3. Zaliczenie kryteriów przedmiotu jest warunkiem dopuszczenia do egzaminu.
 4. Studenci w ramach programu szkoleniowego zobligowani są do:
  • I rok – obserwacji 10 godz. lekcji prowadzonych przez wykwalifikowanego członka PGA, odbycia praktyk greenkeeperskich na skalibrowanych polach golfowych w wymiarze jednego pełnego dnia roboczego (student ma obowiązek dostarczyć dyrektorowi ds. edukacji zaświadczenie wystawione przez prowadzącego praktykę). Ponad to student jest zobowiązany na przepracowanie jednego dnia w pro-shop, jednego dnia w recepcji Klubu Golfowego i jest zobowiązany do pomocy przy organizacji jednego turnieju w klubie.
  • II rok – obserwacji 10 godz. lekcji prowadzonych przez wykwalifikowanego członka PGA oraz przeprowadzenie 10 godz. lekcji, z czego przynajmniej 3 godz. oceniane przez wykwalifikowanego członka PGA. Uzyskanie przez studenta łącznego wyniku 172 uderzenia lub lepiej (pole par 72) w dwóch rundach turniejowych w turniejach zatwierdzonych przez PGA Polska, z tees ustawionych prze Komitet Turniejowy.
  • III rok – Rezygnacji ze statusu amatora. Obserwacji 10 godz. lekcji prowadzonych przez wykwalifikowanego członka PGA oraz przeprowadzenie 20 godz. lekcji, z czego przynajmniej 3 godz. oceniane przez wykwalifikowanego członka PGA. Uzyskanie przez studenta łącznego wyniku 159 uderzenia lub lepiej (pole par 72) w dwóch rundach turniejowych w turniejach zatwierdzonych przez PGA Polska, z tees ustawionych prze Komitet Turniejowy.
  • Wszystkie obserwacje i wymagana ilość godzin lekcyjnych muszą być udokumentowane w studenckich arkuszach oceny, które zostaną przekazane studentom przez dyrektora do spraw edukacji.
 5. Kryteria zaliczenia modułów:
  • przestrzeganie przedstawionych przez prowadzącego moduł formalnych zasad realizacji poszczególnych zadań; do formalnych zasad należą m.in. terminowe oraz zgodne z założeniami wykonanie zadania, ich forma i objętość,
  • zaliczenie egzaminu końcowego w ramach modułu; regulamin egzaminu określa prowadzący moduł.
 6. Promocja warunkowa:
  • jeśli student nie zaliczy jednego z modułów, możliwa jest promocja warunkowa na kolejny rok; koszt promowania wynosi 500 zł; student zobowiązany jest do zaliczenia tego modułu na warunkach ustalonych przez prowadzącego najpóźniej na miesiąc przed końcowymi egzaminami;
  • dopuszczalna jest tylko jedna promocja warunkowa w ciągu całego szkolenia (za wyjątkiem sytuacji opisanej w § 4., pkt. 6, ppkt. d),
  • niezaliczenie dwu lub więcej modułów powoduje niezaliczenie roku; w tej sytuacji student musi powtórzyć rok w pełnym wymiarze godzin,
  • poziom gry na polu musi być zaliczony w ustalonym terminie i nie podlega możliwości promowania warunkowego
 7. Kryteria zaliczenia zadań w ramach pracy własnej:
  • zadania ocenia się w skali 0 – 10,
  • warunkiem merytorycznej oceny zadań jest spełnienie kryteriów formalnych:
   • zadania muszą być dostarczone do przewodniczącego modułu w wyznaczonej formie i wyznaczonym terminie, oraz posiadać objętość określoną w zasadach realizacji zadania; niespełnienie warunków formalnych oznacza niezaliczenie zadania – w takim wypadku zadanie nie jest oceniane i uważane jest za niezrealizowane, w skali ocen uczestnik otrzymuje ocenę 0 (zero),
   • zadanie uznane za niezrealizowane nie podlega przywilejowi ponownego wykonania lub poprawienia,
   • niespełnienie wymagań formalnych oznacza niezaliczenie modułu i niedopuszczenie do egzaminu,
  • student zalicza zadanie w ramach pracy własnej pod warunkiem uzyskania co najmniej 7 pkt w ocenie merytorycznej.
 8. W przypadku niezaliczenia pracy prowadzący moduł ma obowiązek przedstawienia studentowi szczegółowej informacji zwrotnych ze szczególnym uwzględnieniem elementów pracy, które muszą być poprawione.

 

§ 5.

 1. Prowadzący moduł ewentualne podejrzenia co do nieuczciwego sposobu realizacji zadań powinien niezwłocznie zgłosić Komitetowi Szkoleniowemu. W przypadku stwierdzenia nieuczciwości dyrektor ds. edukacji może unieważnić oceny zadań, dopuszczenie do egzaminu oraz wyniki egzaminu. W przypadku podejrzenia o nieuczciwość student jest natychmiastowo zawieszany w prawach studenta.
 2. Uczestnik szkolenia, który spóźni się 15 minut lub więcej na zajęcia lub wykład zostanie uznany za nieobecnego i wykładowca ma prawo nie dopuścić go do udziału  w zajęciach/wykładzie. Z tej przyczyny student może nie zaliczyć wymaganej ilości godzin.
 3. Uczestnik szkolenia może być usunięty z zajęć przez wykładowcę ze względu na nieodpowiednie zachowanie lub brak merytorycznego przygotowania do zajęć, o ile było ono określone jako warunek dopuszczenia do zajęć.
 4. Usunięcie lub niedopuszczenie do zajęć jest równoznaczne z nieobecnością i podlega postanowieniom regulaminu. Usunięcie lub niedopuszczenie do zajęć musi być udokumentowane przez wykładowcę, a powyższa dokumentacja przekazana dyrektorowi ds. edukacji.
 5. Uczestnik szkolenia, który bez zasadnego usprawiedliwienia nie zgłosi się na egzamin z danego modułu, nie ma możliwości jego poprawienia. Zobligowany jest do poprawiania modułu w kolejnym roku.

 

§ 6.

 1. Przerwy w zajęciach i wykładach regulowane są przez wykładowców.
 2. Komitet Szkoleniowy zastrzega sobie prawo do zmiany treści i długości trwania zajęć z poszczególnych przedmiotów.
 3. Główne materiały szkoleniowe wykorzystywane w trakcie zajęć oraz podręcznik PGA Polska są w języku polskim. Inne materiały źródłowe mogą być przedstawiane w języku angielskim.
 4. Materiały szkoleniowe znajdują się na dedykowanym PGA Polska dropboxie lub/i na internetowej platformie e-learningowej.

 

§ 7.

 1. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu w danym module jest zaliczenie wszystkich zadań w tym module.
 2. Egzaminy teoretyczne PGA Polska odbywają się na koniec każdego roku szkolenia, a egzaminy praktyczne mogą odbywać się w ciągu roku szkoleniowego. Daty egzaminów będą podawane na początku roku szkoleniowego. Miejsca, w których odbywają się egzaminy, będą podawane na stronie internetowej PGA Polska co najmniej na miesiąc przed egzaminem.
 3. Egzaminy teoretyczne prowadzone są w formie pisemnej lub ustnej. Egzaminy praktyczne prowadzone są w formie demonstracji lekcji golfa lub prezentacji.
 4. Prowadzący moduł określa podlegające ocenie treści, umiejętności i formę egzaminu oraz decyduje o treściach, umiejętnościach i formie egzaminu poprawkowego.
 5. Osoby, które nie zdały egzaminu, mogą wziąć udział w egzaminie poprawkowym. W egzaminach poprawkowych mogą wziąć udział jedynie osoby, które zostały dopuszczone do egzaminu w pierwszym terminie.

 

§ 8.

 1. Warunkiem dopuszczenia studenta do kolejnego roku szkolenia jest zaliczenie wszystkich egzaminów w danym roku szkoleniowym.
 2. W przypadku niezaliczenia egzaminu z jednego modułu student może zostać dopuszczony do kolejnego roku na zasadzie promowania warunkowego. Koszt promowania warunkowego wynosi 500 zł. Student zobowiązany jest do zaliczenia modułu na warunkach ustalonych przez prowadzącego najpóźniej na miesiąc przed końcowymi egzaminami. Możliwe jest tylko jedno promowanie warunkowe przez cały okres szkolenia.  W przypadku niezaliczenia większej ilości egzaminów student zobowiązany jest do powtórzenia całego roku w pełnym wymiarze godzin.
 3. W roku szkoleniowym odbędzie się 10 egzaminów: 7 z teorii i 3 z praktyki.  Każdy z 7 modułów kończy się co roku egzaminem teoretycznym. Dodatkowo, w ciągu roku lub na jego zakończenie z modułów „Nauczanie”, „Sprzęt golfowy” i „Gra na polu” odbywają się egzaminy praktyczne.
 4. Nieusprawiedliwione zasadnie spóźnienie na egzamin oznacza niedopuszczenie do egzaminu.

§ 9.

 1. W przypadku niezaliczenia przez studenta tego samego modułu dwa lata z rzędu, student zostanie usunięty z programu szkoleniowego. Po roku może starać się o ponowne przyjęcie do programu szkoleniowego. 
 2. Niedokonanie opłat za szkolenie w wyznaczonym terminie powoduje skreślenie z listy studentów. Jeśli student został skreślony z listy studentów, przywrócenie go do poprzedniego statusu możliwe jest jedynie po opłaceniu kary administracyjnej w wysokości 1000 złotych.
 3. W wyjątkowych okolicznościach Zarząd PGA Polska na mocy rekomendacji Komitetu Szkoleniowego może odstąpić od wymienionych w § 9. pkt 2. decyzji. Decyzja Zarządu jest ostateczna. 

§ 10.

 1. Uczestnik szkolenia może złożyć pisemną prośbę do Komitetu Szkoleniowego o zawieszenie udziału w programie szkoleniowym z ważnych powodów. Z powyższego prawa uczestnik szkolenia może skorzystać raz podczas całego Programu.
 2. Przerwa w szkoleniu może trwać maksymalnie 1 rok. Jeśli student nie podejmie dalszego szkolenia, po upływie tego czasu zostanie skreślony z listy studentów.
 3. Wszystkie decyzje dotyczące zawieszenia udziału studenta w programie szkoleniowym podejmuje Komitet Szkoleniowy i są one ostateczne.

 

§ 11.

 1. Dyrektor ds. edukacji może zawiesić studenta w prawach uczestnictwa w szkoleniu lub usunąć studenta z Akademii PGA Polska z ważnych powodów, szczególnie  takich jak  naruszenie kodeksu etyki trenera czy regulacji prawnych.
 2. Uczestnik szkolenia, który został usunięty, może w terminie 7 dni odwołać się od tej decyzji do Zarządu PGA Polska.  Do czasu podjęcia ostatecznej decyzji uczestnik szkolenia jest zawieszony. Decyzja Zarządu w tej sprawie jest ostateczna.

 

§ 12.

 1. W trakcie 3 letniego programu szkoleniowego uczestnicy szkolenia mogą używać tytułu Student.
  • Student nie jest członkiem PGA, członkostwo PGA Polska otrzymuje się po ukończeniu 3 lat kursu, po podjęciu przez Zarząd stosownej uchwały.
  • Tylko aktywny Student akademii PGA Polska, który zaliczył pierwszy rok ma prawo na przeprowadzanie kursów na Zieloną Kartę ale nie może przeprowadzać egzaminów na ZK.
  • Do wydawania Zielonych Kart upoważnieni są wszyscy członkowie zwyczajni PGA Polska.
 2. Warunkiem ukończenia kursu jest:
  • Ukończenie 3 lat kursu i wypełnienie kryteriów obowiązujących na stopień trenera.
  • Po ukończeniu 3 lat akademii PGA Polska student otrzyma tytuł:
   • Trener II Klasy specjalizacji Golf
   • Fully Qualified Golf Professional
  • Jeśli student ukończy tylko 2 lata kursu otrzyma tytuł:
   • Instruktora Sportu specjalizacji Golf
  • W przypadku ukończenia tylko 1 roku, student otrzyma tytuł:
   • Instruktora Rekreacji w Golfie.

 

§ 13.

Przystąpienie do szkolenia PGA Polska jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Szkolenia.