Kurs Asystenta Instruktora (Maj 2021)

AKTUALIZACJA 05/04/2021: Wyniki pierwszego etapu rekrutacji dostępne tutaj.

___

Polski Związek Golfa oraz PGA Polska zapraszają wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w nadchodzącym kursie dla asystentów instruktorów golfa.

Celem kursu jest przygotowanie wykwalifikowanej kadry wspomagającej oraz instruktorskiej w zakresie współprowadzenia i prowadzenia zajęć w klubach i na polach golfowych z dziećmi oraz początkującymi – na poziomie rekreacji ruchowej.

Kurs asystenta instruktora jest jednocześnie pierwszym niezbędnym krokiem na drodze rozwoju przyszłych wykwalifikowanych instruktorów i trenerów golfa, a także PGA Professionals.

Absolwenci kursu, po zdaniu egzaminu, otrzymają certyfikat asystenta instruktora golfa i będą mogli ubiegać się o licencję Asystenta Instruktora Golfa.

Przedmiotem kursu są zagadnienia m.in. z zakresu szkolenia dzieci i młodzieży, promocji i rozwoju golfa, doskonalenia techniki gry w golfa oraz teorii i praktyki nauczania golfa osób początkujących.

Kurs składa się z trzech modułów:

 1. Nauczanie dzieci i młodzieży – Asystent instruktora juniorów
 2. Promocja i rozwój golfa. Grupowe zajęcia dla początkujących – Animator golfa
 3. Teoretyczne podstawy golfa, nauczania i sportu – Asystent Instruktora Golfa

Część teoretyczna modułów realizowana jest za pomocą nauki zdalnej (e-learning). Materiały zostaną udostępnione uczestnikom na co najmniej 3 tygodnie przed częścią praktyczną szkolenia.Część praktyczna modułów realizowana jest podczas 6-dniowego kursu odbywającego się na polu golfowym.

W ostatnie dwa dni kursu przeprowadzony zostanie egzamin, składający się z części teoretycznej (test), demonstracji umiejętności golfowych (demonstracja techniki i wykonania uderzeń) i części praktycznej (zaplanowanie i przeprowadzenie symulowanych zajęć golfowych oraz rozmowa z egzaminatorem).

Szkolenia poprowadzą wykładowcy PGA Polska.


Termin kursu:

 • 19 kwietnia – 9 maja 2021 r. – część teoretyczna (e-learning)
 • 10 maja – 15 maja 2021 r. – część praktyczna (zajęcia na żywo) oraz egzamin

Cena kursu: 990 zł*/os.

Miejsce kursu: Klub Golfowy Lisia Polana

Dodatkowo dla chętnych – niedziela, 9 maja 2021 r. 10:00 – 18:00 – Kurs Pierwszej Pomocy (dodatkowa opłata 180 zł)

UWAGA! W przypadku sytuacji prawnej w związku z epidemią Covid-19, która uniemożliwi organizację kursu we wskazanym teminie, zostanie wyznaczony termin alternatywny we wrześniu 2021 r. najpóźniej na 3 tygodnie przed planowanym rozpoczęciem zajęć praktycznych (tj. 19 kwietnia 2021 r.)


* PZG i PGA Polska zastrzegają sobie prawo do zmiany ceny kursu, w przypadku mniejszej niż zakładana liczby uczestników. Opłata wpisowa obejmuje wynagrodzenie wykładowców, przygotowanie materiałów dydaktycznych, wynajem sal wykładowych, nieograniczony dostęp do obiektów treningowych i piłek na driving range w trakcie zajęć oraz green fee na 9-dołkach pola golfowego w trakcie zajęć. Uczestnicy pokrywają koszty zakwaterowania, wyżywienia i dojazdu we własnym zakresie.


Szczegóły rekrutacji oraz wymagań formalnych dla uczestników:


Pierwszy etap rekrutacji

Kandydatury powinny być zgłaszane w terminie: 12 marca – 28 marca 2021 r.

Do rekrutacji oraz kursu może przystąpić osoba, która obowiązkowo:

 • posiada wykształcenie średnie lub średnie branżowe;
 • ukończyła 18 lat;
 • nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo, o którym mowa w art. 46–50 ustawy o sporcie, lub określone w rozdziale XIX, XXIII, z wyjątkiem art. 192 i art. 193, rozdziale XXV i XXVI ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2016 r. poz. 1137, z późn. zm.) poświadczone oświadczeniem własnym;
 • przedstawi opinię lekarską o braku przeciwwskazań do uprawiania golfa;
 • przedstawi rekomendację przedstawiciela macierzystego Klubu Golfowego lub członka PGA Polska.

W procesie rekrutacji (selekcji) dodatkowo brane pod uwagę będą (opcjonalnie):

 • wykształcenie i posiadane inne zbliżone kwalifikacje (na podstawie CV oraz skanów dyplomów lub legitymacji);
 • dotychczasowe zaangażowanie w popularyzację golfa (potwierdzone przez klub / członka PGA Polska);
 • sytuacja na lokalnym rynku golfowym;
 • aktualny handicap (certyfikat).

W przypadku większej liczby zgłoszonych kandydatów, niż liczba miejsc na kursie, organizator przeprowadzi selekcję w oparciu o poniższe (opcjonalne) kryteria:

 • Posiadane wykształcenie, doświadczenie i inne kwalifikacje o zbliżonym charakterze, a zwłaszcza dyplomy ukończenia studiów na kierunkach związanych ze szkoleniem sportowym lub posiadanie legitymacji studenta takiego kierunku (na podstawie CV oraz skanów dyplomów lub legitymacji).
 • Udokumentowane zaangażowanie w wolontariat na rzecz klubów golfowych, prowadzenie zajęć golfowych oraz realizację działań mających na celu promocję, popularyzację oraz upowszechnianie golfa (na podstawie rekomendacji klubu / członka PGA Polska)
 • Pod uwagę brana będzie również późniejsza przydatność kandydata do prowadzenia działalności szkoleniowej w klubie macierzystym lub jego okolicach.
 • Kryterium pomocniczym będzie aktualny HCP kandydata (potwierdzony certyfikatem).

Organizator zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia dodatkowego etapu w procesie rekrutacji – wywiadu telefonicznego z kandydatem.

Kandydat zobowiązany jest do:

 • Wypełnienia oraz wysłania elektronicznego Formularza Aplikacyjnego (dostępny: TUTAJ)
 • Załączenia do formularza następujących dokumentów w odpowiednich miejscach:
  • Aktualne CV
  • Skan podpisanej rekomendacji przedstawiciela Klubu Golfowego lub członka PGA Polska wraz z (jeśli dotyczy) potwierdzeniem zaangażowania kandydata w wolontariat na rzecz popularyzacji golfa;
  • PDF elektronicznej karty handicapowej (dotyczy amatorów posiadających handicap).
 • Akceptowane będą jedynie wnioski i załączniki przesłane przez elektroniczny formularz

Spośród zgłoszonych kandydatur organizator kursu wyłoni listę zakwalifikowanych uczestników, która zostanie opublikowana na stronie PZG 5 kwietnia 2021 r. 


Drugi etap rekrutacji

Po ogłoszeniu listy zakwalifikowanych uczestników, kandydaci zobowiązani są, w nieprzekraczalnym terminie do 16 kwietnia 2021 r., pod rygorem wykreślenia z listy, do:

 • Dokonania opłaty wpisowej w pełnej wysokości;
 • Przesłania poprzez formularz elektroniczny następujących dokumentów:
  • Potwierdzenia dokonania opłaty wpisowej;
  • Skanu świadectwa ukończenia szkoły średniej, świadectwa maturalnego lub dyplomu ukończenia studiów wyższych;
  • Skanu legitymacji studenckiej w przypadku studentów AWF i innych wydziałów sportowych;
  • Skanu zaświadczenia od lekarza o braku przeciwwskazań do uprawiania golfa;
  • Skanu podpisanego oświadczenia o niekaralności zgodnie ze wzorem;
  • Zdjęcia kandydata w wersji elektronicznej.

Wycofanie swojego udziału z kursu:

 • Ponad 15 dni przed rozpoczęciem części praktycznej – zwrot 50% wysokości opłaty wpisowej.
 • Do 15 dni przed rozpoczęciem części praktycznej – brak zwrotu opłaty wpisowej.

W nadzwyczajnych i uzasadnionych przypadkach organizator może zwrócić całość opłaty wpisowej.


Ukończenie kursu

Certyfikat ukończenia kursu będzie mogła uzyskać osoba, która po zdaniu egzaminów dodatkowo:

 • Przedstawi zaświadczenie o ukończeniu minimum 8 godzinnego kursu pierwszej pomocy uzyskane maksymalnie trzy lata przed rozpoczęciem kursu. 
 • Przedstawi zaświadczenie o ukończeniu kursu posługiwania się automatycznym defibrylatorem zewnętrznym (AED).

Szkolenie dla chętnych zgodne z powyższymi wytycznymi zorganizowane będzie dzień przed rozpoczęciem zajęć praktycznych – za dodatkową opłatą.


Egzamin poprawkowy

W przypadku niezaliczenia egzaminu końcowego w pierwszym terminie, wyznaczony zostanie termin poprawkowy egzaminu w ciągu 5 tygodni od zakończenia szkolenia.

Koszt poprawki: 400 zł*/os.

W przypadku poprawiania jedynie części egzaminu (np. tylko część teoretyczna), koszt ulegnie zmniejszeniu.

Ewentualne pytania na temat kursu prosimy kierować na adres: biuro@pgapolska.com.