Struktura szkolenia - Pytania i odpowiedzi

PZG i PGA Polska wdrażają nową strukturę szkolenia instruktorów i trenerów golfa w Polsce, zgodną z aktualnymi wymogami prawnymi oraz gwarantującą m.in. międzynarodową rozpoznawalność krajowych kwalifikacji. Jak w praktyce okres przejściowy? Co to oznacza dla osób, które zamierzają związać przyszłość zawodową z nauczeniem golfa? Poniżej odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania. 1. Kto będzie prowadził kursy?
 2. Jak ważny w nowym systemie jest handicap kandydata na instruktora i umiejętność gry w golfa?
 3. Jak długo będą trwały poszczególne kursy?
 4. Czy posiadając tytuł instruktora innej dyscypliny sportu można pominąć część pokrywających się przedmiotów i szybciej uzyskać tytuł instruktora golfa?
 5. Kiedy ruszą kursy instruktorskie prowadzone według nowego systemu?
 6. Czy kursy PGA Polska zostaną zawieszone? Co z osobami, które zaczęły szkolenia według dotychczasowego systemu?
 7. Czy osoby, które legitymują się stopniem Fully Qualified Golf Professional będą mogły automatycznie otrzymać tytuł trenera golfa?
 8. Czy planowane są inne kwalifikacje dla kadry instruktorskiej?
 9. Dlaczego wspomina się o dopasowaniu nowego systemu do przepisów prawa, skoro od 2013 roku obowiązuje tzw. ustawa deregulacyjna, mówiąca o tym, że jedynymi kryteriami dostępu do zawodu trenera/instruktora jest wiek powyżej 18 lat, niekaralność, wykształcenie co najmniej średnie, a także posiadanie wiedzy, doświadczenia i umiejętności niezbędnych do wykonywania zadań w sporcie (ale ten warunek ten nie został w ustawie w żaden sposób doprecyzowany)?
 10. Gdzie w tym systemie jest miejsce dla nauczycieli WF, chcących propagować golf w szkole?
 11. Jak wygląda sytuacja osób, które już posiadają inne kwalifikacje w golfie?Kto będzie prowadził kursy?

Za część edukacyjną kursów odpowiada PGA Polska. Przedmioty stricte związane z golfem będą prowadzić wykładowcy PGA Polska, jak również szkoleniowcy z zagranicy oraz wykładowcy akademiccy czy eksperci w danych dziedzinach. Treści merytoryczne kursów pozostają w przeważającej większości te same co w dotychczasowym szkoleniu Akademii PGA Polska. Zmienia się przede wszystkim formuła, będą nowe kryteria dostania się na poszczególne etapy szkolenia oraz dojdą nowe kwalifikacje (jak asystenta instruktora).Jak ważny w nowym systemie jest handicap kandydata na instruktora i umiejętność gry w golfa?

W przypadku podstawowego kursu – dla asystentów instruktora – nie ma żadnych kryteriów związanych z handicapem, ale częścią egzaminu będzie demonstracja podstawowych uderzeń. 

Na kolejnym poziomie, czyli instruktora golfa, minimalny handicap kandydata to HCP 18 w systemie WHS, a egzamin będzie obejmował demonstrację bardziej zaawansowanych uderzeń.

Umiejętność gry – np. posiadanie HCP 1 nie oznacza, że można „przeskoczyć” na kurs trenera, bez ukończenia bardziej podstawowych szkoleń. Wszyscy muszą przejść przez poszczególne poziomy systemu. Kwalifikacje nie są oparte jedynie o umiejętność gry, bowiem w pracy szkoleniowca liczy się przede wszystkim umiejętność nauczania.

Na kursie asystenta poruszane są m.in. tematy promocji golfa na różnego rodzaju eventach. Do organizacji wydarzeń promujących golf poza polem golfowym, umiejętność gry nie ma kluczowego znaczenia. Za to na dalszych poziomach pojawiają się elementy, które wymagają choćby umiejętności precyzyjnej demonstracji techniki, znajomości niuansów gry czy wykorzystania własnego doświadczenia zawodniczego podczas pracy z uczniami.Jak długo będą trwały poszczególne kursy?

Najkrótszym będzie kurs podstawowy, czyli na asystenta. Zależnie od rozkładu zajęć takie szkolenie może się zamknąć w tydzień. Szacujemy, że moduły wchodzące w skład kursu instruktora zajmą około półtorej roku, a moduły trenerskie kolejny około rok.

O tyle ciężko podać dokładny czas, że nowy system zakłada wiele pracy własnej, w tym przejścia przez moduły online. Dużo będzie webinariów, e-learningu, co pozwoli w pewnym zakresie samemu decydować o poświęconym na kurs czasie.

Na dalszych etapach istotną częścią szkoleń będzie również rozłożona w czasie praktyka i wszelkie doświadczenie związane z pracą na rzecz golfa.Czy posiadając tytuł instruktora innej dyscypliny sportu można pominąć część pokrywających się przedmiotów i szybciej uzyskać tytuł instruktora golfa?

Jeśli oba kursy (ten golfowy oraz z innej dyscypliny sportu) będą realizowane zgodnie z opisami kwalifikacji zawartych w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji to ich pokrywające się elementy można będzie pomijać. Docelowo nie będzie to dotyczyć jedynie sportu.  Zintegrowany System Kwalifikacji (ZSK), który wdraża Polską Ramę Kwalifikacji tożsamą z Europejską Ramą Kwalifikacji to układ odniesienia dla wielu kwalifikacji zawodowych (kwalifikacja to zestaw efektów uczenia się w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych). System (ZSK) zakłada możliwość potwierdzenia posiadania danych efektów uczenia się (przenoszenie i akumulacja osiągnięć) choćby poprzez dowody z praktyki zawodowej. Docelowo, będzie istniała możliwość podejścia do walidacji, czyli procesu formalnego uzyskiwania kwalifikacji (np. poprzez zdanie egzaminu), bez uczestnictwa w kursach do niego przygotowujących.Kiedy ruszą kursy instruktorskie prowadzone według nowego systemu?

Po 3 latach wspólnej pracy PZG i PGA są gotowe do wdrożania systemu kwalifikacji oraz systemu licencyjnego. Kwalifikacje zostały zgłoszone do Ministerstwa Sportu, które ma teraz czas, aby zweryfikować ich zgodność z Polską Ramą Kwalifikacji i Sektorową Ramą Kwalifikacji w Sporcie, co pozwoli wpisać je do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Ich pełny opis będzie można znaleźć w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacje (www.rejestr.kwalifikacje.gov.pl). Zgodnie z przepisami, związek ma prawo rozpocząć prowadzenie kursów szkoleniowych niezależnie od uzyskania wpisu do rejestru.

Premierowy kurs dla asystentów instruktora został zorganizowany latem 2020 roku, kolejna edycja tego kursu oraz pierwsze moduły szkoleniowe dla instruktorów rozpoczną się wiosną i latem 2021 roku.Z założenia lata 2020-2022 mają być okresem przejściowym między wygaszaniem obecnego systemu, a wdrażaniem nowej struktury szkolenia.Czy kursy PGA Polska zostaną zawieszone? Co z osobami, które zaczęły szkolenia według dotychczasowego systemu?

Rozpoczęte kursy będą kontynuowane. Nie będzie jednak naboru na kolejne. Tryb nauki w realizowanych obecnie szkoleniach zostanie lekko zmodyfikowany, po to, by uzyskane uprawnienia były kompatybilne z nowymi, ważnymi w całej Europie.

Warto podkreślić, że osoby będące teraz w trakcie studiów w PGA Polska staną się pierwszymi osobami, które będą mogły utrzymać nowe kwalifikacje. 

Dodatkowo warto zwrócić uwagę, że do tej pory certyfikat instruktorski wydawany był po zakończeniu trzech lat studiów, więc studenci przez te lata szkolenia nie mieli uprawnień do prowadzenia zajęć. A teraz – po ukończeniu pierwszego roku studiów – będą mogli aplikować o licencję asystenta instruktora. Czy osoby, które legitymują się stopniem Fully Qualified Golf Professional (PGA Golf Professional) będą mogły automatycznie otrzymać tytuł trenera golfa?

Nie będzie się to działo automatycznie, ale po zdaniu egzaminu, który uzupełni program odbytych przez nich studiów o aspekty, które doszły w nowym systemie. Absolwenci będą wtedy mogli aplikować o licencję trenera II klasy.Czy planowane są inne kwalifikacje dla kadry instruktorskiej?

Tak, zależeć to będzie jednak od potrzeb rynku. Planujemy, aby docelowo najwyższym stopniem w systemie był tytuł trenera klasy mistrzowskiej. Nie wykluczamy również, że powstawać będą kwalifikacje u podstawy systemu, np. Animatora golfa, choć te niekoniecznie zgłaszane do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK). Dlaczego wspomina się o dopasowaniu nowego systemu do przepisów prawa, skoro od 2013 roku obowiązuje tzw. ustawa deregulacyjna, mówiąca o tym, że jedynymi kryteriami dostępu do zawodu trenera/instruktora jest wiek powyżej 18 lat, niekaralność, wykształcenie co najmniej średnie, a także posiadanie wiedzy, doświadczenia i umiejętności niezbędnych do wykonywania zadań w sporcie (ale ten warunek ten nie został w ustawie w żaden sposób doprecyzowany)?

Rzeczywiście deregulacja dała pewną wolność, ale wpłynęła negatywnie na jakość szkolenia w wielu dyscyplinach sportu. Po deregulacji zawodu trenera, pod koniec 2015 r. Sejm RP uchwalił Ustawę o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz.U. 2016 poz. 64), która wynika z załącznika II do zalecenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie ustanowienia Europejskich Ram Kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie (Dz. Urz. UE C 111 z 06.05.2008, str. 1). Ustawa ma na celu „wprowadzenie spójnych rozwiązań systemowych dotyczących kwalifikacji (w naszym przypadku w sporcie a dalej idąc w golfie – przyp. autor) nadawanych poza systemami oświaty i szkolnictwa wyższego […]. Ustawa wprowadza:

 • jednolitą terminologię,
 • wspólne zasady dotyczące nadawania kwalifikacji i zapewniania ich jakości poza oświatą i szkolnictwem wyższym”.

Prace nad tworzeniem Sektorowej Ramy Kwalifikacji w Sporcie (SRKS), z ponad 30 związkami sportowymi i organizacjami, pod kierownictwem Instytutu Badań Edukacyjnych (IBE) rozpoczęły się w grudniu 2016 roku, a włączył się w nie również Polski Związek Golfa wraz z PGA Polska. Wdrożenie kursów zgodnych z powyższymi zasadami ma zapewnić nie tylko wysoką jakość szkolenia, ale również:

 • międzynarodową rozpoznawalność krajowych kwalifikacji
 • uregulowanie krajowego rynku szkoleniowego w obszarze golfa
 • ustanowienie obiektywnych wymogów dot. wiedzy, umiejętności i kompetencji osób z różnymi kwalifikacjami
 • większą dostępność i elastyczność propozycji edukacyjnych dla kadry szkoleniowej
 • utrzymywanie wysokiej jakości szkolenia kadry instruktorsko-trenerskiej
 • stworzenie ścieżek rozwoju i możliwości nauki dla różnych pracowników sektora golfowego.Gdzie w tym systemie jest miejsce dla nauczycieli WF, chcących propagować golf w szkole?

Chętni nauczyciele mogą zapisać się na kurs dla Asystentów Instruktorów, który umożliwi im poznanie podstaw golfa i nauczania golfa do wykorzystania w trakcie zajęć WF, najlepiej we współpracy z bardziej wykwalifikowanym instruktorem lub trenerem. Planujemy również organizację specjalnych edycji tych kursów dla nauczycieli, którzy będą uczyć w golfowych oddziałach i szkołach sportowyc. Ich program będzie dostosowany do unikalnej sytuacji nauczania golfa w oddziale sportowym (w ścisłej współpracy z trenerem klubowym).Jak wygląda sytuacja osób, które już posiadają inne kwalifikacje w golfie?

Do czasu, gdy zgłoszone kwalifikacje uzyskają status funkcjonujących, zdobyte wcześniej kwalifikacje uprawniają do kontynuacji szkolenia na następujących poziomach:

 • dotychczasowi Instruktorzy Rekreacji Ruchowej AWF o specjalizacji golf (3 PRK) mogą kontynuować naukę realizując moduły na poziomie 4 PRK (Instruktor Golfa)
 • dotychczasowi Instruktorzy Golfa PZG (3 PRK) mogą kontynuować naukę realizując moduły na poziomie 4 PRK (Instruktor Golfa)
 • członkowie zwyczajni PGA Polska, po zdaniu egzaminu unifikacyjnego mogą uzyskać tytuł Trenera Golfa kl. II a następnie starać się o tytuł Trenera Golfa kl. I

Inne kwalifikacje (dyplom AWF, legitymacje sędziowskie) są rozpatrywane indywidualnie i mogą umożliwić zwolnienie z danego modułu lub części danego modułu realizującego ten sam zakres materiału.

Po uzyskaniu przez kwalifikacje statusu funkcjonujących, kandydat będzie mógł, bez zaliczania poszczególnych modułów szkoleniowych, podejść bezpośrednio do “egzaminu” (walidacji) na daną kwalifikację i udowodnić swoje posiadane kompetencje.

Wówczas komisja walidacyjna, na podstawie przedstawionych przez kandydata dowodów oraz wyników egzaminów praktycznych, teoretycznych i realizacji innych wymaganych zadań na daną kwalifikację, może potwierdzić posiadane przez kandydata efekty uczenia (wiedzę, umiejętności i kompetencje) i nadać mu daną kwalifikację.

Będzie to otwarta droga choćby dla osób, które w międzyczasie kontynuowały naukę np. w sposób nieformalny (pod okiem mentora), za granicą w nierozpoznawanych przez PGA Polska (i Confederation of Professional Golf) organizacjach, czy w inny sposób osiągnęły wymagane efekty uczenia się i chciałyby pokazać ich posiadanie bez konieczności przechodzenia przez moduły szkoleniowe przygotowujące do procesu walidacji na daną kwalifikację.