Zostań członkiem PGA Polska

Egzamin z gry od 2020 roku

Aktualne wymagania dotyczące poziomu umiejętności gry są następujące:

Kandydaci powinni przedstawić dowód rozegrania 1 rundy podczas turniejów organizowanych przez PGA Polska w wysokości maksymalnie:

Mężczyźni do 49 lat + 9 w stosunku do zaokrąglonego Course Rating pola
Mężczyźni 50 lat i więcej + 11 w stosunku do zaokrąglonego Course Rating pola
Kobiety do 49 lat + 13 w stosunku do zaokrąglonego Course Rating pola
Kobiety 50 lat i więcej + 15 w stosunku do zaokrąglonego Course Rating pola

Wiek kandydata określa się na dzień rozegrania rundy turniejowej.Uwaga! Program szkoleniowy instruktorów i trenerów golfa w Polsce jest w trakcie aktualizacji.

Nowy system będzie wprowadzony od wiosny 2020 roku. Więcej informacji wkrótce.


Zachęcamy do zapoznania się z możliwościami dołączenia do PGA Polska (2019)

Aby zostać zakwalifikowanym do programu treningowego PGA Polska, należy:

a)   złożyć wniosek o przystąpienie do kursu.

b)  posiadać wykształcenie średnie (aby ukończyć kurs i zostać członkiem PGA Polska student będzie musiał posiadać maturę)

c)   Przedstawić oficjalny dokument zaliczenia części ogólnej kursu instruktora sportu wystawiony przez autoryzowane instytucje (AWF, Polska Akademia Sportu)

d)  Zaliczenie podstawowych egzaminów prowadzonych przez PGA Polska z praw lotu piłki oraz z podstaw techniki uderzenia (GASP)

e)   Posiadać oficjalny HCP – 14 lub mniej, wystawiony przez Narodowy Związek Golfa oraz udokumentować wynik +28 lub lepiej w dwóch rundach w turniejach rankingowych PZGolf w tym samym sezonie.

f)     W przypadku braku handicapu lub jeśli handicap jest zbyt wysoki kandydat musi zaliczyć poziom gry podczas turniejów PGA Polska, które odbyły się przed rozpoczęciem pierwszego szkolenia (2 rundy na wynik 172 lub lepiej z tees ustawionych przez Komitet Turniejowy, par pola 72).
Aby zaliczyć ten warunek aplikant musi zgłosić przed turniejem chęć zaliczenia rund kwalifikacyjnych do PGA Polska i przedstawić wypełniony wniosek o przystąpieniu do egzaminu gry (do pobrania ze strony internetowej PGA Polska). Brak takiego zgłoszenia i wniosku potwierdzonego przez  PGA Polska przed turniejem powoduje iż wynik turnieju nie liczy się jako runda kwalifikacyjna.

g)   wnieść opłatę roczną za kurs PGA, której wysokość ustala Zarząd PGA; płatność może być dokonana w czterech ratach (każda rata jest równa co najmniej ¼ całkowitej opłaty plus 10%) . Jeśli wybrana została opcja płacenia rat każda z nich musi być wniesiona przed kolejnym szkoleniem (jedna rata przed każdym szkoleniem). W przypadku braku wpłacenia raty za szkolenie aplikant nie jest dopuszczony do szkolenia

h)   podpisać niniejszy regulamin.Brak w/w warunków uniemożliwia rozpoczęcie szkolenia.

Zgodnie ze statutem (§11, §12, §12a) członkami PGA Polska mogą być również gracze zawodowi, osoby fizyczne i prawne jako członkowie wspierający i osoby o szczególnych zasługach jako członkowie honorowi.

Członkostwo zwyczajne Stowarzyszenia Instruktorów Golfa PGA Polska


Członkami zwyczajnymi mogą być osoby fizyczne o pełnej zdolności do czynności prawnych, zamieszkałe w kraju i za granicą, posiadające kwalifikacje zawodowe instruktora golfa oraz które złożą deklaracje członkowskie i zostaną przyjęte przez Zarząd.

Aby zostać członkiem zwyczajnym PGA Polska, należy:

- mieć ukończone 18 lat

- posiadać wykształcenie średnie lub średnie branżowe, potwierdzone skanem dyplomu ukończenia szkoły średniej, średniej branżowej lub studiów wyższych

- posiadać obywatelstwo polskie lub pracować na terenie Polski

- przedstawić dyplom ukończenia pełnego szkolenia podstawowego PGA Polska zgodnie z aktualnymi wymogami, wraz z potwierdzeniem zdania PAT (egzaminu umiejętności gry) na poziomie wymaganym do wstąpienia do Stowarzyszenia

- w przypadku członków PGA z uznanym systemem szkolenia przez Confederation of Professional Golf na tym samym lub wyższym poziomie co PGA Polska: przesłać skan karty członkowskiej, dokument potwierdzający ukończenie szkolenia podstawowego (np. certyfikat, dyplom lub świadectwo) oraz certyfikaty innych ukończonych szkoleń

- w przypadku członków innych PGA: przesłać skan karty członkowskiej oraz dokument przetłumaczony na język angielski lub polski potwierdzający ukończenie szkolenia podstawowego wraz z osiągniętymi efektami uczenia się realizowanymi podczas tego szkolenia

- złożyć deklarację członkowską wraz z załącznikami.

Aby zostać Playing Pro

Członkami grającymi mogą być osoby fizyczne o pełnej zdolności do czynności prawnych, zamieszkałe w kraju i za granicą, posiadające kwalifikacje zawodowe gracza w golfa według wymagań stowarzyszenia, oraz złożą wniosek o przyjęcie i zostaną przyjęte przez Zarząd.

Zarząd PGA Polska ustanawia następujące wymagania określające kwalifikacje zawodowe gracza PGA Polska :

W szczególnie wyjątkowych przypadkach Zarząd PGA Polska może przyjąć członka bez spełnienia poniższych warunków.

- minimalna ilość startów w sezonie (od 1.01-31.12 danego roku). 10 turniejów zawodowych rangi międzynarodowej co najmniej 3 ligi tzw. Satelite Tour (Pro Golf  Tour, Alps Tour, Euro Pro Tour i inne). Udokumentowane linkami do wyników z turniejów

- średnia arytmetyczna (scoring avg. ) wyników w sezonie to 78 lub niżej (wyliczona przez gracza i udokumentowana linkami do wyników z turniejów)

- Zdanie przed Komisją wyznaczoną przez Zarząd egzaminu z obowiązujących Reguł gry w golfa i etykiety, organizacji sportu w Polsce oraz wiedzy o PGA w tym i PGA Polska

- Reprezentowanie nienagannej postawy moralnej i etycznej i pozytywna opinia Komisji Dyscyplinarnej PGA Polska w tym względzie

- Rezygnacja ze statusu amatora

- Zawodnik zna, rozumie, a podpisując zobowiązuje się do przestrzegania kodeksu etyki trenera wystosunkowany przez PGA Polska

 

Zarząd zastrzega sobie prawo zwolnienia z tych wymogów kandydatów posiadających wybitne osiągnięcia sportowe.

 

- Status Playing Pro ma prawo głosu na Walnym Zebraniu Członków PGA Polska 

- Status Playing Pro uprawnia do wydania karty członka PGA Polska 

- Status Playing Pro nie uprawnia do wydawania Zielonych Kart 

W sprawie pytań prosimy o kontakt z Angeliką Eratowską, pod nr tel. 506 875 558 lub pod adresem e-mail: biuro@pgapolska.com

copyright PGA Polska

2 krok - formularz rejestracyjny

  •  

  • D: M: R:

     

  •  

  •  

  •  

  •  

  •  

  •